ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

วัดไทรเป็นวัดราษฎร์  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓๕ ซอยประดู่ ๑ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ตั้งวัดประมาณ ๑๒ ไร่เศษ เนื้อที่ตั้งวัดปัจจุบันมีถนนผ่านกลาง ริมถนนด้านทิศเหนือ เป็นที่ตั้งอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทร  
เนื่อที่ประมาณ ๓ ไร่


วัดไทร ใครเป็นผู้สร้าง และสร้างขึ้นในสมัยใด  ไม่มีใครทราบ เพราะไม่มีหลักฐานการสร้างวัด  มีแต่หลักฐานที่พอ
จะนำมาสันนิษฐานประกอบได้โดยดูจากองค์พระพุทธรูปที่มีอยู่ในวิหาร  เป็นพุทธรูปประทับยืนปางห้ามญาติ  จีวรเป็นดอกพิกุล  หรือดูได้จากพระปรางค์หรือเจดีย์  สังเกตจากฝีมือช่างที่ทำการก่อสร้าง  มาเปรียบเทียบจะใกล้เคียงกับช่างใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย  ปัจจุบันพระปรางค์และเจดีย์ได้ชำรุด  ปรักหักพังไปหมดแล้วเหลือแต่ฐานเป็นอิฐเสมอกับพื้นดิน  เจดีย์บางองค์จะเขียนบอก ร.ศ.ไว้ ในปี ร.ศ.๑๒๓ สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

วัดไทรได้รับพระราชทานวิสุงคาม เมื่อพ.ศ. ๒๔๔๐ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย