สาสน์จากหัวใจชาววัดไทร
สาสน์จากหัวใจชาววัดไทร

สาส์นจากหัวใจประชาชนคนวัดไทร

วัดไทร บางโคล่ ศาสนะสถานของประชาชนคนวัดไทร นับสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ร่วมกันบริจาค ที่ดิน ทรัพย์สิน เงินทอง แรงกาย แรงใจ และพลังศรัทธา ร่วมกันก่อสร้าง บูรณะ ซ่อมแซม จนปัจจุบันกล่าวได้ว่า ในพื้นที่เขตบางคอแหลมไม่มีวัดราษฎร์ วัดไหน ในเขตนี้ จะ มีระเบียบเรียบร้อย

สมเป็นศาสนะสถาน ที่ให้ ประชาชนชาวพุทธได้เข้าปฏิบัติธรรม ได้อย่างสุขใจ และซาบซึ้งในพุทธสถาน ไม่มีตลาดนัด ไม่มีพุทธพาณิชย์แอบแฝง

            ทุกวันสำคัญทางศาสนา วัดไทรแห่งศรัทธานี้ มากมายด้วยพุทธศาสนิกชน ทุกเพศ ทุกวัย เป็นภาพที่ใครๆมาเห็น ต่างชื่นชมด้วยความปิติ ยินดี ที่วัดไทรแห่งศรัทธานี้ ยังคงเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาววัดไทร และพื้นที่ ใกล้เคียง ให้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ในคุณงามความดี ได้อย่างเป็นนิจ

วัดไทร เป็นวัดแห่งศรัทธาที่ดีงามนี้ ได้อย่างไร  นับตั้งแต่บรรพบุรุษ ของเราชาววัดไทร ได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน  ทรัพย์สิน แรงกาย แรงใจ ก่อสร้าง บูรณะ วัดมา ประชาชน และ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ได้รวมแรง ร่วมในกันเป็นหนึ่งเดียวมาตลอด ร่วมกันปรึกษาหารือ ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันรับผิดชอบ ในการบำรุงรักษาวัดแห่งศรัทธานี้ ของเรา ของเรา และของเรา มาตลอดจวบจนปัจจุบัน

ภิกษุ สามเณร ทุกรูปที่จำวัดอยู่ที่วัดแห่งศรัทธานี้ ต่างใกล้ชิด รู้จิต เห็นใจ รู้รัก รู้ศรัทธา กับประชาชนในพื้นที่ สืบทอดนับเดือน นับปี จนประชาชนยอมรับ ศรัทธา ในภิกษุ สามเณร รูปนั้นๆ จึงไม่แปลกใจเลย ว่าทุกครั้งท่านเจ้าอาวาสรูปเก่ามรณภาพไป  ภิกษุที่ประชาชนศรัทธา ก็จะได้รับฉันทามติจากประชาชนในพื้นที่ ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสสืบต่อไป 

เราประชาชนคนวัดไทร รักและหวงแหน ศาสนะสถาน อันเป็นสมบัติแห่งศรัทธาของเรา ตั้งแต่ บรรพบุรุษ จวบจนปัจจุบัน เราจะไม่ยอมให้ใคร ที่เราไม่ได้ศรัทธา มาทำความเสื่อมเสีย มาทำลายวัฒนธรรม จิตประเพณี ของเราชาววัดไทร

ผลของการกระทำของพระคุณท่านรูปแล้วรูปเล่า ในวัดต่างๆ ในพื้นที่ เขตบางคอแหลม เราเห็นเราต่อต้านมาตลอดกับแนวทางพุทธพาณิชย์ ตลาดนัด ที่จอดรถบัส  เราไม่ต้องการให้วัดแห่งศรัทธานี้ต้องเสื่อมลง ไปอีกวัดหนึ่ง เราไม่อยากเห็นชาวบ้านมายืนด่าทอ พระ มาประท้วงขับไล่พระ เพราะนั้นคือเหตุแห่งความเสื่อมในพุทธศาสนา เราไม่เชื่อพระรูปใด ที่เราไม่ได้ร่วมจิต ร่วมศรัทธา เพราะเราเห็น เรารู้ ผลกระทำของท่านๆประจักษ์ตำตา คนอยู่ทั่วบ้าน ทั่วเมือง เราประชาชนคนวัดไทรขอเลือกเจ้าอาวาสวัดไทร ด้วยศรัทธาของพวกเราเอง เราขอปกป้องวัดไทร สมบัติแห่งศรัทธาของบรรพบุรุษ เราขอปกป้องหลวงปู่พุ่ม พระผู้ซึ่งครองศีล ชูธรรมและเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของเรา

                       

                                                                        คณะกรรมการวัดไทร / ชมรมพิทักษ์วัดไทร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.78 KB