สิ่งสำคัญภายในวัด
เจดีย์พระธาตุ
มณฑปหลวงปู่พุ่ม
ศาลเจ้าพ่อเรือง
พระอุโบสถหลังเดิม(วิหาร)
พระอุโบสถ