ประวัติเจ้าอาวาสวัดไทร
อาจารย์แก้ว

ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดไทรในปี พ.ศ.๒๔๖๘  ต่อมาท่านได้ลาสิกขาบท***********************************************************

หลวงตาหนู

**********************************************************************