ประวัติเจ้าอาวาสวัดไทร
หลวงพ่อพูน กิฺติสาโร

ได้รักษาการเจ้าอาวาส เมื่อ ปีพ.ศ. ๒๔๘๕ ได้รับการแต่งตัังเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๔ 

หลวงพ่อพูนได้อุปวมบท ณ พันธสีมา วัดไทร แขวงบางโคล่ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ 

โดยมีพระครูรัตนรัษี(หลวงปู่พุ่ม) เป็นพระอุปัชณาย์ พระพรมสโร เป็นกรรมวาจาจารย์ 

พระอโสโก เป็นอนุสาวนาจารย์ หลวงพ่อพูนเป็นพระภิกษุที่อยู่ในกรอบพระธรรมวินัยปฏิบัติอยู่ในศีลจารวัตร

อย่างเคร่งครัด เจริญกรรมฐานฝึกสมาธิเป็นประจำและปกครองพระภิกษุสามเณร ปลูกฝังให้เกิดศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา

งานด้านสาธารณู บูรณะปฏิสังขรณ์ ได้สร้างศาลาฌาปณสถาน เมรุเผาศพ บำเพ็ญกุศล ภายในศาลาแห่ง

เดียวกัน ต่อมาได้ดำริที่จะย้ายกุฎิ ซึ่งเดิมตั้งอยู่ด้านหลังของอุโยสถหลังเก่า ได้วางแผนผังแบบแปลนที่จะทำการ

ย้ายกุฏิมาปลูกหลังหนึ่งเพื่อเป็นแนวและเป็๋นแบบตามแผนผังที่ได้วางไว้ เป็นลักษณะทรงไทย เมื่อสร้างกุฏิเสร็จ

แล้วหลวงพ่อพูนก็ย้ายมาอยู่ที่กุฏิหลังใหม่ หลังจากนั้นท่านได้อาพาธด้วยโรคมะเร็ง ถึงมรณะภาพ

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ รวมอายุได้ ๖๕ ปี

******************************************************************************


	พระครูโสภณธรรมรังษี (อุดม สุภจาโร (เกตุสืบ)) น.ธ.เอก
สถานะเดิม  ชื่อ อุดม  นามสกุล 
เกตุสืบ  เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๔๗๕ บิดา นายดัด  เกตุสืบ  มารดา นางสำเรียง  เกตุสืบ 
ณ บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลกกแก้วบูรพา  อำเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อุปสมบท วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๕ ที่วัดไทร แขวงบางโคล่
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร   
วิทยฐานะ
๑.      พ.ศ.๒๔๘๗ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสง่างาม อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.    พ.ศ.๒๕๒๕ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดวิหารทอง  สรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 
งานปกครอง
๑.      ให้พระภิกษุ  นวกะ  และสามเณรศึกษาปริยัติธรรม  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
๒.     มีการทำอุโบสถกรรม (สวดพระปาฏิโมกข์) ทุกกึ่งเดือน  มีพระที่สวดปาฏิโมกข์ได้จำนวน ๑ รูป
๓.     พระภิกษุสามเณรทำวัดสวดมนต์ เช้า-เย็น ตลอดปี
๔.   ระเบียบการปกครองวัด ตามหลักธรรมวินัยปฏิบัติ  
ตามระเบียบคณะสงฆ์ ตามกฎกติกาของมหาเถรสมาคม
เป็นหลัก
๕. ตั้งกติกาของวัดไว้ว่า  ผู้ที่จะเข้ามาบวช และอยู่ต้องเคารพใน
     กติกาของวัดอย่างเคร่งครัด และศึกษา พระธรรมวินัย   
งานเผยแพร่ พ.ศ.๒๕๒๑ – ๒๕๕๖   จัดให้มีการ
๑.      อบรมศีลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทร
๒.     จัดให้มีการทำพิธีมาฆบูชา  วิสาขบูชา  อาสาฬหบูชา  มีผู้มาประชุมทำพิธีภิกษุ-สามเณรประมาณ ๒๕ รูป  ประชาชนประมาณ ๒๐๐ คน
๓.     จัดให้การอบรมพระภิกษุ สามเณร และพระนวกะ ตลอดพรรษา
๔.     จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาในวันธัมมัสวนะ (วันพระ) และวันสำคัญทั้งเช้าและบ่าย
๕.     ความมุ่งหมายในการนี้ คือ
-เพื่อปลูกฝังให้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา
-เพื่อให้สามารถนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน
-เพื่อให้รู้จัก เคารพกฎเกณฑ์และระเบียบของสังคม
-เพื่อให้เกิดบุญกุศล แก่ผู้ที่ได้อบรม
๖.      มีผู้มารักษาอุโบสถศีลตลอดพรรษา
สมณศักดิ์
๑.      ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดไทร
๒.    ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ เป็นพระครูปลัดฐานานุกรมในพระ เทพมุนี เจ้าคณะเขตยานนาวา เจ้าอาวาส วัดดอน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาส วัดดอน กรุงเทพมหานคร
๓.     ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พัดยศ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ในพระราชทินนามที่  พระครูโสภณธรรมรังษี 
มรณะภาพ
               พระครูโสภณธรรมรังษี เริ่มมีอาการอาพาธตั้งแต่เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หลังจากนั้นท่านได้มาพักรักษาอาการที่วัดเป็นเวลาหลายเดือน และมรณะภาพเมื่อวันที่ 24 เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รวมอายุ ๘๑ ปี